REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento Reklamačný poriadok upravuje reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.mojasofia.sk je MARKET PRO SLOVAKIA, s.r.o., Žehrianska 2, 851 07 Bratislava, Slovensko, zapísaná Okresným súdom Bratislava I, vložka č. 88094/B, IČO: 47 077 689, IČ DPH: SK2023742952.

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Reklamáciou sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie objednávateľom uplatnené právo na uplatnenie zodpovednosti za chyby tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku objednávateľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, resp. je určená dátumom spotreby. Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

 

Postup vybavovania reklamácií

Reklamáciu môže oprávnená osoba uplatniť písomne alebo elektronickou poštou (e-mailom).

Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

– kto reklamáciu podáva (meno / obchodné meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu / sídlo),

– predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

– komu je reklamácia adresovaná,

– dátum podania reklamácie,

– podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu so splnomocnením na konanie v jeho mene.

Zásielku s tovarom je potrebné zaslať k reklamácii poštou na adresu sídla spoločnosti predajcu. Do zásielky priložte sprievodný list, v ktorom uvediete z akého dôvodu výrobok reklamujete. Ďalej priložte do zásielky originály všetkých dokladov (najmä faktúry), ktoré ste s produktom obdržali. V sprievodnom liste je rovnako nutné uviesť, akým spôsobom máme postupovať v prípade uznania reklamácie, t.j. či požadujete výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí uveďte číslo účtu, na ktorý bude čiastka prevedená. Nezabudnite uviesť Vaše kontaktné údaje vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme Vás mohli o priebehu reklamácie priebežne informovať.

V prípade podania reklamácie elektronickou poštou (e-mailom) alebo písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené splnomocnenie na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené vyššie, bude považovaná za neoprávnenú.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

– pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do sídla prevádzkovateľa

– pri doručení elektronickou poštou (e-mailom) – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa.

V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z.z., má objednávateľ ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie:

  1. Spotrebiteľ disponuje právom obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mojasofia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím, alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnený využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto Reklamačnom poriadku, sa riadia príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv, uzavretých medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 23.9.2014. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyberte si menu

Hľadať na webe