OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mojasofia.sk. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho – fyzickej alebo právnickej osoby (spotrebiteľa, zákazníka) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www. mojasofia.sk je:

MARKET PRO SLOVAKIA, s.r.o.,
Žehrianska 2,
851 07 Bratislava,
Slovenská republika,
zapísaná Okresným súdom Bratislava I, vložka č. 88094/B,
IČO: 47 077 689,
DIČ: 2023742952,
IČ DPH: SK2023742952.

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom sa právne vzťahy, neupravené týmito obchodnými podmienkami, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení (ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ), zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení (ak je zmluvnou stranou podnikateľ), zákonom č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a  zmene a doplnení niektorých zákonov.

Orgány dozoru:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave:

Ružinovská ul. č. 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
Odbor hygieny výživy, bezpečnosť potravín a kozmetických výrobkov
02/43338286
0917 426 111
0917 235 453
ruzvba@uvzsr.sk
www.ruzvba.sk

Orgán dozoru nad dodržiavaním platných predpisov o zásielkovom predaji:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170

 

2. OBJEDNÁVANIE

Objednávateľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.mojasofia.sk. Takáto objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku, a to na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou.

Ak je objednávateľom fyzická osoba, do objednávky sa uvedie svoje meno, priezvisko, adresu doručenia tovaru, telefónne číslo a e-mail. Ak je objednávateľom podnikateľ – živnostník alebo právnická osoba, do objednávky sa tiež uvedie obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačná adresa, ak je odlišná od adresy doručenia.

Po odoslaní objednávky bude na uvedený e-mail zaslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskôr aj ďalšie informácie o stave objednávky. Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo v on-line systéme na web stránke internetového obchodu www.mojasofia.sk po prihlásení.

Údaje vyplnené pri objednávke budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v platnom znení použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej strane (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Objednávateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, do 24 hodín od jej vytvorenia. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci objednávateľovi rovnako výlučne písomnou formou (e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o danej skutočnosti informuje objednávateľa e-mailom alebo telefonicky. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote do 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

3. DODACIE PODMIENKY

Miestom dodania (miestom naplnenia kúpnej zmluvy) je sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa, uvedené v elektronickom formulári objednávky.

Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (pošta, kuriérska služba). Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške.

Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa e-mailom, a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

Ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi súhlas a právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje na účel doručenia tovaru (meno/obchodné meno, adresa, telefón).

4. PREVZATIE TOVARU

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní zásielky je objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade, ak je zásielka viditeľne poškodená a zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

Pri preberaní tovaru dostane objednávateľ doklad o zaplatení tovaru, ktorý je zároveň dokladom o dodaní tovaru. Doklad o dodaní tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar, mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení, t.j. zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod., prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti. Paušalizovaná náhrada škody je v takom prípade stanovená ako zmluvná pokuta minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky dodatočné poštovné a balné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na objednávateľa. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na objednávateľa momentom prevzatia objednávateľom alebo jeho splnomocnencom.

5. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Všetky ceny v internetovom obchode www.mojasofia.sk sú vrátane DPH a sú konečné.

Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené a ich platnosť trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Pre kupujúceho je záväzná cena z obdobia vytvorenia objednávky z potvrdzujúceho e-mailu a predávajúci garantuje dodanie tovaru objednávateľovi v cene, za akú ho v daný moment objednal, nezávisle od toho či v priebehu času dodania bola cena zmenená.

Objednávateľ uhrádza cenu produktu spôsobom, ako bol dohodnutý pri vytvorení objednávky, pričom platí cenu za produkt a poštovné a balné.

Pokiaľ je to možné, spôsob dopravy si volí objednávateľ sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode. Výška nákladov na dopravu, prípadne dobierku, bude vždy oznámená objednávateľovi pri vytvorení objednávky.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Objednávateľ ako fyzická osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. § 7 ods. 1 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (kalendárnych) dní odo dňa doručenia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, všetkých údajov potrebných k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.

Produkt, ktorý je predmetom odstúpenia musí byť doručený spolu so žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo najneskôr 14 dní od uplatnenia nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť objednávateľa. Náklady na vrátenie produktu znáša objednávateľ, pokiaľ si predávajúci splnil všetky zákonom stanovené podmienky.

Zakúpený produkt musí byť v pôvodnom obale (so všetkými fóliami), nesmie byť poškodený alebo používaný a spolu s produktom musí objednávateľ odovzdať originály všetkých dokumentov, ktoré sa týkajú predmetného produktu (najmä doklad o kúpe, príp. návod na použitie a pod.) a ktoré obdržal pri jeho kúpe. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná objednávateľom. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa žiadosti o odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade, že je tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať tovar od objednávateľa a nevrátiť mu zaplatenú sumu.

V zmysle § 7 ods. 6, písmena e) zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ produkt nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nakoľko bol spotrebiteľom znehodnotený alebo poškodený ochranný obal. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt objednávateľom sa neprijíma a vracia späť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať alebo došlo k vypredaniu zásob a nedostupnosti tovaru,
b) vystavená cena produktu bola chybná

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane prípadných manuálov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Pri reklamácii tovaru je potrebné predložiť doklad o zaplatení tovaru s uvedením dátumu prevzatia. Dátum prevzatia tovaru sa bude pre účely začiatku plynutia záručnej lehoty považovať za deň predaja.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom alebo telefonicky.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, ktorého prevzatie bez poškodenia potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z.z., má objednávateľ ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie:

  1. Spotrebiteľ disponuje právom obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mojasofia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím, alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnený využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávateľ prehlasuje, že sa pred zadaním objednávky oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednávateľ rovnako vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, aby prevádzkovateľ spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré uviedol vo svojej objednávke a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

Objednávateľ rovnako súhlasí, že po odoslaní objednávky alebo registrácii môže dostávať newslettre – správy o ponukách tovarov, zvýhodnených ponukách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie takýchto správ kedykoľvek odvolať formou e-mailu na info@mojasofia.sk.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Práva objednávateľa – fyzickej osoby – vo vzťahu k predávajúcemu, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie však nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Objednávateľ zaslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuteľné.

Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou prípadov, kedy sa obidve zmluvné strany vyslovene dohodli inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia ich zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.2.2016. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyberte si menu

Hľadať na webe